Regulamin sprzedaży biletów i karnetów

Regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów na mecze Rozgrywane przez

PGE Skra Bełchatów w sezonie 2019/2020

I. Definicje

a) „Bilet” – oznacza bilet na pojedynczy Mecz PGE Skra Bełchatów rozgrywany w hali Energia w charakterze gospodarza w Sezonie 2019/2020;

b) „Karnet” – oznacza bilet na wszystkie mecze PGE Skry Bełchatów rozgrywane w hali Energia w charakterze gospodarza w Sezonie 2019/2020

c) „Klub”; KPS Skra Bełchatów S.A.” – oznacza Klub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00223371, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7692040952;

d) „Kupujący” – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zamierzającą nabyć lub dokonującą nabycia Biletu/Karnetu.

e) „Mecz” – oznacza spotkanie piłki siatkowej, w którym występuje drużyna siatkarska Klubu w oficjalnych rozgrywkach w ramach Sezonu 2019/2020, rozgrywane w Hali Energia w charakterze gospodarza;

f) „Nabywca Biletu” – oznacza osobę, która nabyła Bilet/Karnet na mecze PGE Skry Bełchatów rozgrywane w Hali Energia w charakterze gospodarza w sezonie 2019/2020

g) „POK” – oznacza Punkt Obsługi Kibiców wyznaczony przez Klub i wskazany na oficjalnej stronie Klubu

h) „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży Biletów i Karnetów na mecze w sezonie 2019/2020;

i) „Sezon 2019/2020” – oznacza minimum 17 spotkań meczowych rozgrywanych przez PGE Skrę Bełchatów w hali Energia w charakterze gospodarza .

j) „Siedziba Klubu” – oznacza lokal na przy ul. Dąbrowskiego 11 w Bełchatowie

k) „Hala” – oznacza Halę Energia w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11, w której PGE Skra Bełchatów będzie rozgrywała spotkania meczowe;

l) „PZPS” – oznacza Polski Związek Piłki Siatkowej;

m) „System Biletowy” - oznacza system sprzedaży biletów i karnetów, prowadzony przez KPS Skra Bełchatów S.A.

n) „Oficjalna strona Klubu” oznacza witrynę internetową zarządzaną przez Klub pod adresem www.skra.pl

II. Postanowienia ogólne

1. Sprzedaż Biletów/Karnetów prowadzona jest przez Klub.

2. Przez dokonanie zakupu Biletu/Karnetu, Nabywca Biletu/Karnetu wyraża akceptację niniejszego Regulaminu oraz następujących regulaminów:

a) „Regulamin Przyszkolnej Hali Gimnastyczno – Sportowej Energia – na której Klub rozgrywa mecze;

b) „Regulamin imprezy masowej” - oznacza regulamin obowiązujący podczas meczu piłki siatkowej (imprezy masowej) organizowanego przez Klub.

3. Klub prowadzi sprzedaż Biletów na Mecze rozgrywane w Hali w terminach określonych w odrębnych informacjach prezentowanych na oficjalnej stronie Klubu.

4. Warunkiem zakupu Karnetu/Biletu on-line jest:

a) rejestracja w systemie sprzedaży Biletów/Karnetów w Klubie poprzez zapisanie w nim imienia, nazwiska, adresu email / nr telefonu;

b) spełnienie warunków niniejszego Regulaminu;

5. Bilet/Karnet można zakupić w następujący sposób:

a) poprzez transakcję online za pośrednictwem www.bilety.skra.pl i wydrukowanie biletu w domu;

b) w kasie w dniu meczowym, w godzinach wyznaczonych przez Klub

c) na „Wyspie PGE Skry” w galerii Olimpia

d) w Oficjalnym Sklepie PGE Skry w hali Energia

6. Ceny Biletów/Karnetów na mecze PGE Skry Bełchatów rozgrywane w Hali w sezonie 2019/2020 przedstawione zostaną na Oficjalnej Stronie PGE Skry Bełchatów www.skra.pl

7. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen Biletów rozgrywanych w sezonie 2019/2020 na Hali. Zmiana cen nie powoduje roszczeń do zwrotu za już zakupione bilety. Bilety zakupione w przedsprzedaży zachowują swoją ważność.

8. Wszystkie dane związane z zakupionym Biletem/Karnetem (sektor, rząd, miejsce, cena) zapisane zostaną w systemie sprzedażowym.

9. Bilet lub Karnet, może występować w postaci z kodem umożliwiającym przejście przez bramki/czytniki na Hali. Jednocześnie, alternatywnie Bilet może być drukowany w formie papierowej lub przedstawiony na urządzeniu mobilnym. 

10. Nabywca Biletu/Karnetu nie jest uprawniony do odsprzedaży Biletu/Karnetu innym osobom i/lub

podmiotom.

11. Po wejściu Nabywcy Biletu/Karnetu na Halę na Mecz objęty Biletem/Karnetem i odnotowaniu tego przez system dostępu lub czytniki, Bilet uważa się za wykorzystany na tym Meczu. Jeden Bilet/Karnet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten sam Mecz.

III. Zasady sprzedaży Biletów/Karnetów

1. Bilety/Karnety można kupić poprzez zamówienie przez serwis internetowy dostępny na stronach www.bilety.skra.p l, www.skra.pl w oficjalnym sklepie Skry Bełchatów lub w kasie w dniu meczowym, na Wyspie PGE Skry w galerii Olimpia poza dniem meczowym.

2. Przy zakupie online Biletu/Karnetu zobowiązany jest do wpisania w system imienia, nazwiska, adresu email lub nr telefonu. Potwierdzeniem poprawnie zakupionego Biletu/Karnetu w systemie online jest otrzymany e-mail z systemu biletowego z informacją o poprawnie zakupionym Bilecie/Karnecie i wybranym w systemie sposobie jego odbioru Taki wydruk Nabywca biletu winien okazać służbom porządkowym.

4. Nabywca Biletu ma prawo do zwrotu Biletu na wybrany mecz na zasadach określonych poniżej:

a) zwrot Biletu może być dokonany najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, na który został zakupiony; Jednocześnie zobowiązany jest do zdania wycofanego biletu wraz z paragonem fiskalnym;

b) w przypadku Biletu zakupionego w kasach zgłoszenie woli zwrotu Biletu powinno zostać dokonane w miejscu zakupu; do zwrotu biletu konieczny jest paragon fiskalny jako dowód zakupu;

c) w przypadku Biletu zakupionego w systemie online nie podlega on zwrotowi.

5. Niezwłocznie po dokonaniu zakupu Nabywca Biletu/Karnetu zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności ceny oraz sektora, rzędu i miejsca na Hali.

7. Osoby, które nie ukończyły 5 lat, mogą uczestniczyć w imprezach masowych organizowanych przez Klub wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna pełnoletniego. Wstęp dla dzieci do lat 5 jest bezpłatny o ile zajmują one miejsce na kolanach opiekuna.

W przypadku zagubienia Karnetu jej posiadaczowi przysługuje prawo do uzyskania duplikatu Karnetu, po złożeniu odpowiedniego wniosku do Klubu i uiszczeniu opłaty w kwocie 30 (słownie: trzydziestu) złotych.

11. W przypadku zagubienia Biletu jego posiadaczowi nie przysługuje prawo do uzyskania duplikatu, dopuszcza się możliwość dokonania we własnym zakresie ponownego wydruku Biletu.

12. Reklamację kupionego Biletu/Karnetu należy złożyć pisemnie na adres Klubu: KPS Skra Bełchatów S.A. ul. Dąbrowskiego 11, Bełchatów

13. W celu złożenia reklamacji Nabywca Biletu proszony jest o załączenie do reklamacji dowodu kupionego Biletu/Karnetu wraz z opisem przyczyny reklamacji i składanym żądaniem.

14. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Nabywcy Biletu.

15. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klub przesyła Nabywcy Biletu opinię o niezasadności reklamacji.

V. Przetwarzanie danych osobowych

1. Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Klub Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów S.A z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11.

 2. Kontakt z administratorem danych osobowych w KPS SKRA Bełchatów możliwy jest pod numerem telefonu nr: 44 739 89 80 lub adresem e-mail: bilety@skra.pl

 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą:

  1. W celu zawierania i wykonywania umów w tym umowy o prowadzenie konta w serwisie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 18 ust. 1 i 2 ŚwiadUsłEkektU

  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  3. w celach analitycznych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  4. w celach archiwalnych, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  5. w celach marketingu własnego, produktów własnych oraz produktów sponsorów Klubu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  6. W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora i podmiotów trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty które współpracują z nami, procesorzy w związku z ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w interesie Administratora, oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty kontrolne i nadzorcze.

 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania zawartych umów oraz do czasu przedawnienia roszczeń z nich wynikających, do czasu zakończenia postępowania sądowego lub reklamacyjnego którego źródłem jest zawarta umowa, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda do czasu jej wycofania.

 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda prawo do jej cofnięcia, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkować będzie odmową zawarcia umowy.

 9. Dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w takim przypadku administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem UE legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony danych. Podmiotowi danych przysługuje prawo uzyskać dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię odpowiedniego zabezpieczenia poprzez kontakt z Administratorem.


 

VI. Postanowienia końcowe

1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Klubu (Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11) oraz na stronie internetowej wwwskra.pl.

2. Zmiany niniejszego Regulaminu Klub będzie ogłaszać na stronie internetowej www.skra.pl . W innym przypadku zostaną uznane za nieważne. Zmiany Regulaminu następują z poszanowaniem praw nabytych przez Nabywców Biletów/Karnetów.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zarząd Klubu KPS Skra Bełchatów S.A