REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW NA MECZE KLUBU PIŁKI SIATKOWEJ SKRA BEŁCHATÓW S.A. ROZGRYWANE W HALI ENERGIA W SEZONIE SIATKARSKIM 2023 /2024

§ 1

Definicje

Bilet – jednorazowe uprawnienie do wejścia na konkretny mecz Drużyny PGE GiEK Skra Bełchatów rozgrywany w Hali w charakterze gospodarza w Sezonie 2023/2024;

Karnet - oznacza plastikową kartę z nadanym numerem karty, która to karta służy jako bilet wstępu na wszystkie mecze Klubu w ramach rozgrywek Polskiej Ligi Siatkówki;

Klub – Klub Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11A, 97-400 Bełchatów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223371 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr REGON 592295301, nr NIP 769-20-40-952;


Serwis – elektroniczny zarządzany przez Klub system sprzedaży Biletów, dostępny pod adresem internetowym: https://bilety.skra.pl/;

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży biletów i karnetów na mecze Klubu Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A. w Sezonie 2023/2024;

Hala – Hala Energia mieszcząca się przy ul. Dąbrowskiego 11 w Bełchatowie;

Nabywca Biletu – oznacza osobę f i z y c z n ą , prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą̨ osobowości prawnej zamierzającą̨ nabyć́ lub dokonującą̨ nabycia Biletu lub Karnetu;

POK” - oznacza Punkt Obsługi Kibiców znajdujący się w Hali;

Operator płatności - serwis internetowy umożliwiający dokonywanie szybkich płatności (przelewów) internetowych prowadzony przez PayU S.A.;

Konsument –osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Mecz – mecz piłki siatkowej, w którym występuje pierwszy seniorski zespół PGE GiEK Skra Bełchatów w roli gospodarza, rozgrywany w Hali w ramach oficjalnych rozgrywek siatkarskich w sezonie siatkarskim 2023/2024;

Sezon - oznacza kolejne mecze rozgrywane przez Klub w Hali w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek Polskiej Ligi Siatkówki;

Oficjalna strona Klubu - oznacza witrynę̨ internetową zarządzaną̨ przez Klub pod adresem www.skra.pl.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż Biletów/Karnetów jest prowadzona przez Klub na zasadach
  i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Poprzez dokonanie zakupu Biletu/Karnetu, Nabywca wyraża akceptację niniejszego Regulaminu oraz następujących regulaminów:

1.Regulamin Przyszkolnej Hali Gimnastyczno-Sportowej „Energia” w Bełchatowie;

2.Regulamin imprezy – meczów organizowanych przez KPS SKRA Bełchatów S.A., które dostępne są w: POK oraz na oficjalnej stronie internetowej Klubu, pod adresem: www.skra.pl.

 1. Klub prowadzi sprzedaż Biletów/Karnetów na Mecze rozgrywane w Hali w ramach sezonu siatkarskiego 2023/2024 w terminach i cenach określonych w odrębnych informacjach prezentowanych na oficjalnej stronie Klubu pod adresem www.skra.pl lub w Serwisie.

 2. Bilet/Karnet można zakupić w następujący sposób:

  1. Poprzez transakcję online za pośrednictwem Serwisu,

  2. W POK w Hali Energia

  3. W punkcie sprzedaży stacjonarnej – na wyspie w galerii handlowej w Bełchatowie.

 3. Klub zastrzega sobie prawo do sprzedaży Biletów/Karnetów za pośrednictwem innych kanałów niż określone w pkt. 4.1. – 4.3 powyżej.

 4. Klub zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży Biletów w każdej chwili bez podania przyczyny.

 5. Karnet jest na okaziciela.

 6. Po wejściu Nabywcy Biletu na Halę na Mecz objęty Biletami i odnotowaniu tego przez system, Bilet uważa się za wykorzystany na tym Meczu. Jeden Bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten sam Mecz.

 7. Wstęp nieodpłatny na Mecz osoby małoletniej do lat 6, następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej ważny Bilet z uwzględnieniem niniejszego Regulaminu.

 8. Osoby, które nie ukończyły 13 lat, mogą uczestniczyć́ w Meczu wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna pełnoletniego. Bilet dla osoby, która nie ukończyła 13 lat może zakupić́ wyłącznie osoba pełnoletnia.

 9. Bilety ulgowe przysługują: dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom, emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom. Osoby korzystające z biletów ulgowych przy wejściu na imprezę zobowiązane są do jednoczesnego przedstawienia wraz z biletem ulgowym dokumentu potwierdzającego prawo do przyznanej ulgi. Osoby nie posiadające takiego dokumentu nie będą wpuszczane na halę.

 10. W ramach Meczu obowiązuje przypisywany dla sprzedawanych Biletów system przydziału miejsc. Nabywca jak również wszystkie osoby biorące udział w Meczu zobowiązane są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na Bilecie. W przypadku zaistnienia ważnych okoliczność Klub może nakazać zajęcie innego miejsca niż oznaczone na Bilecie.

 11. Klub nie sprzedaje Biletów/Karnetów osobom, wobec których orzeczono obowiązujący w chwili sprzedaży Biletu/Karnetu zakaz wstępu na imprezę̨ masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się̨ od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich;

§ 3

Stacjonarny zakup biletu

 1. Informacja o godzinach otwarcia Wyspy i POK jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej Klubu pod adresem www.skra.pl.

 2. Niezwłocznie po dokonaniu zakupu Nabywca Biletu zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności ceny oraz sektora, rzędu i miejsca na trybunach na podstawie paragonu fiskalnego oraz wydruku blankietu będącego dodatkowym potwierdzeniem miejsca, na który został zakupiony Bilet.

§ 4

Sprzedaż biletów za pośrednictwem serwisu

 1. Nabywca Biletu może składać zamówienia na zakup Biletu poprzez Serwis przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę za wyjątkiem niedostępności Serwisu wynikającego z przyczyn nieleżących po stronie Klubu oraz
  z uwzględnieniem harmonogramu sprzedaży Biletów.

 2. Dokonując zakupu Biletu w Serwisie, Kupujący wyraża zgodę na to, aby Klubu posługiwał się telefonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej dla celów korespondencyjnych związanych z nabyciem Biletu.

 3. Procedura zakupu Biletu przez Nabywcę jest następująca:

  1. Wybór sektora i poszczególnego miejsca na Hali, w ramach dostępności,

  2. Wybór kategorii Biletu,

  3. Potwierdzenie danych Nabywcy Biletu,

  4. Wybór metody płatności pomiędzy płatnością za pośrednictwem Operatora Płatności,

  5. Złożenie zamówienia poprzez wybór metody płatności zgodnie z pkt. 3.4. powyżej,

  6. Przekierowanie do systemu płatności,

  7. Dokonanie płatności przez Nabywcę Biletu, a następnie potwierdzenie przez Klub dokonania zamówienia zakupu Biletu.

 4. Złożenie zamówienia na zakup Biletu w Serwisie przez Nabywcę Biletu stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, złożoną Klubowi przez Kupującego.

 5. Umowa zawarta na odległość pomiędzy Klubem, a Nabywcą Biletu zostaje zawarta w chwili zakończenia składania zamówienia na zakup Biletu zgodnie z procedurą wskazaną w niniejszym paragrafie. Klub po uiszczeniu zapłaty za Bilet przez Nabywcę Biletu wysyła potwierdzenie zakupu Biletu na adres poczty elektronicznej podawanej w Serwisie podczas zakupu Biletu.

 6. Płatności obsługiwane są przy wykorzystaniu Operatora Płatności wybranego przez Nabywcę Biletu. Przed złożeniem zamówienia Nabywca Biletu powinien zapoznać się z warunkami korzystania z usług wybranego Operatora Płatności. Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego obsługiwanego przez Operatora Płatności oraz za jego działania lub zaniechania.

 7. Transakcja nieopłacona w procesie składania zamówienia w Serwisie (czyli przy wykorzystania płatności za pośrednictwem Operatora Płatności) zostanie anulowana.

 8. Wszelkie dane podawane w Serwisie przez Nabywcę Biletu muszą być zgodne z prawdą. Za skutki podania błędnych nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich, jak i wobec Klubu.

 9. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest wykorzystanie urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.

 10. Korzystanie z Serwisu będzie możliwe, o ile przeglądarka będzie zaktualizowana do najnowszej wersji zalecanej przez producenta systemu operacyjnego.

 11. Klub zastrzega, iż w przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 9 i 10 powyżej, nie będzie mógł umożliwić korzystania z Serwisu, w tym nabycia Biletu za pośrednictwem Serwisu.

 12. Klub świadczy na rzecz Nabywcy Biletu następujące usługi drogą elektroniczną;

  1. Umożliwienie zawierania Umowy zawartej na odległości za pośrednictwem Serwisu,

  2. Umożliwienia zalogowania się do indywidualnych kont w Serwisie, dla posiadaczy kont w Serwisie,

 13. Każdy korzystający uprawniony jest, w każdym momencie, do żądania zaprzestania świadczenia przez Klub usług wskazanych w ust. 12.1. i 12.2. powyżej.

§ 5

Zwrot Biletu

Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Nabywcy Biletu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy nabycia Biletu i żądanie zwrotu ceny za Bilet.

§ 6

Dane Osobowe

 1. Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) Klub informuje, że:

 2. Administratorem danych osobowych jest Klub Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów S.A z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11A

 3. Kontakt z administratorem danych osobowych w KPS SKRA Bełchatów możliwy jest pod numerem telefonu nr: 44 739 89 80 lub adresem e-mail: bilety@skra.pl

 4. Podane dane osobowe przetwarzane będą:

  1. W celu zawierania i wykonywania umów w tym umowy o prowadzenie konta w serwisie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 18 ust. 1 i 2 ŚwiadUsłEkektU

  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  3. w celach analitycznych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  4. w celach archiwalnych, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  5. w celach marketingu własnego, produktów własnych oraz produktów sponsorów Klubu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  6. W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora i podmiotów trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty które współpracują z nami, procesorzy w związku z ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w interesie Administratora, oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty kontrolne i nadzorcze.

 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania zawartych umów oraz do czasu przedawnienia roszczeń z nich wynikających, do czasu zakończenia postępowania sądowego lub reklamacyjnego którego źródłem jest zawarta umowa, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda do czasu jej wycofania.

 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda prawo do jej cofnięcia, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.

 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkować będzie odmową zawarcia umowy.

 10. Dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w takim przypadku administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem UE legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony danych. Podmiotowi danych przysługuje prawo uzyskać dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię odpowiedniego zabezpieczenia poprzez kontakt z Administratorem.

§ 7

Reklamacje

 1. Reklamacja dotycząca Biletu może być złożona przez Nabywcę Biletu w formie:

  1. Pisemnej w POK

  2. Pisemnej (elektronicznej) za pośrednictwem Serwisu,

  3. E-maila wysłanego na adres: bilety@skra.pl

 2. Nabywca Biletu składając reklamację zobowiązany jest podać:

  1. Imię i nazwisko,

  2. Adres do korespondencji

  3. Powód wystąpienia z reklamacją,

  4. Datę okoliczności przywołanych w reklamacji,

  5. Datę złożenia reklamacji,

 3. Na żądanie Klubu Nabywca Biletu zobowiązany jest udzielić dodatkowych informacji lub dokonać uzupełnienia w ramach informacji wskazanych w ust. 2 powyżej, które są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku stwierdzenia przez Klub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub uzupełnienia informacji wskazanych w ust. 3 Nabywca Biletu zobowiązany jest wysłać odpowiedź w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej w terminie 3 dni od dnia uzyskania informacji od Klubu.

 4. Klub rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od je złożenia przez Nabywcę Biletu. Odpowiedź na reklamacje jest wysyłana na adres korespondencyjny podany w reklamacji albo w postaci elektronicznej za pomocą poczty e-mail (jeżeli był podany).

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpoznawania reklamacji

 1. Nabywca Biletu posiadający status Konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Nabywcą Biletu a Klubem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 2. Nabywca Biletu posiadający status Konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy zawartej na odległość. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

 3. Nabywca Biletu posiadający status Konsumenta może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/"

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego udostępnienia na stronie internetowej www https://bilety.skra.pl/ tj. od dnia 23 września 2023 r.

 2. Aktualny Regulamin oraz ewentualne zmiany do Regulaminu dostępne są bezpłatnie w siedzibie Klubu oraz na stronie www https://bilety.skra.pl/ Zmiany niniejszego Regulaminu Klub będzie ogłaszał na powyżej wskazanej oficjalnej stronie internetowej Klubu. Wszelkie zmiany Regulaminu następują z poszanowaniem praw nabytych Nabywcy Biletu.

 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu należy interpretować zgodnie z polskim prawem.

 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Nabywcy Biletu/Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyżej. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Klubu, uniemożliwiające wypełnienie jakichkolwiek spośród jego zobowiązań niewynikające z błędu lub zaniedbania.

 7. Klub ma prawo do utrwalania przebiegu Meczu przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca Biletu uczestniczący na jego podstawie w Meczu przyjmuje do wiadomości, że udział w Meczu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie Meczu.

 8. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży Biletów na Mecze należy kierować na adres e-mailowy: bilety@skra.pl

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, a także Regulamin obiektu sportowego – Hali Energia.